KLUBBENS VEDTÆGTER

§ 1.
Klubbens navn er: Bellingegård Sportsrideklub. Fork. BELS
Klubbens hjemsted er: Bellingegårdsvej 9, Guldborgsund kommune.

 
§2.

Klubbens formål er, at fremme interessen for ridesporten i Nykøbing F. og omegn. Aktiviteter i  Bellingegård Sportsrideklub vil tage udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv omkring ridesporten. Det er endvidere klubbens formål at udvikle medlemmernes lyst til engagere sig og tage et medansvar. 

 §3.
Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Dansk Idrætsforbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til, at rette sig efter de to nævnte forbundslove, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.

 Klubbens medlemmer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

 §4.

Optagelse af medlemmer: 

Stk. 1

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægt og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Klubben kan optage medlemmer således:

Juniormedlemmer: Til og med det år, de fylder 18 år.

Senior medlemmer: Alle over 19 år

Passive medlemmer: Alle

Optagelsen sker ved tilmelding på klubbens hjemmeside

Juniorer under 14 år skal have en af forældrenes eller værges skriftlige godkendelse. 

Forudbetalt kontingent returneres ikke.  

Stk. 2

Deltagelse i klubbens aktiviteter og arrangementer kan først finde sted, når kontingent er betalt. 

Passive medlemmer kan deltage i alle arrangementer - dog undtager konkurrencer.

Stk. 3.

Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens mail, dato for udmeldelse skal angives. 

Stk. 4

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag udnævnes på en generalforsamling. Diskussion om forslaget kan ikke finde sted, men forslaget kan på begæring underkastes skriftlig afstemning. For vedtagelse kræves 2/3 af de afgivne stemmer.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent, men indgår i klubben som almindelige seniormedlemmer. 


§5 

Kontingenter:

Stk. 1 

Årskontingent for næstfølgende klubår fastsættes af den ordinære generalforsamling efter bestyrelses forslag. 

Indbetalingersterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.  

Stk. 2

Klubår går fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3 

Kontingentet dækker medlemskab i klubben, samt kontingent til Dansk Rideforbund, sports unioner m.m.

Stk. 4.

Når et medlem er i restance til klubben ud over 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 14 dages skriftlig varsel bortvise vedkommende. Ingen, der er udelukket på grund af restance, kan genoptage sine aktiviteter i foreningen, før vedkommede har betalt sin gæld til foreningen. 

Bestyrelsen er bemyndiget til at ændre på alle øvrige kontingentsatser, men med ansvar over for generalforsamlingen. 

 

§6.

 Klubbens medlemmer og den bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtigelser.  

 §7. 

 Karantæne, udelukkelse og eksklusion. 
Stk. 1. 
Bestyrelsen kan med øjeblikkelig virkning meddele karantæne fra klubben, af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen.

Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemningen finder sted.
 
Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

Der betales fuldt kontingent i karantæneperioden, men medlemmet må ikke deltage i klubbens aktiviteter. Dette kan medføre en bortvisning fra Bellingegård Sportsrideklub både for opstaldere og for de som har facilitetskort.
 

Stk. 2.  
I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne).
Medlemmet har krav på at være tilstede og forsvare sig.

Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg inden 4 uger.
 
Stk. 3.
I det af stk. 2 omhandlede tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Amatør- og Ordensudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse af andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idræts Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idræts Forbund (eksklusion).

 
§8.

Bestyrelsen.

Stk.1.  

Klubbens ledelse varetages af en bestyrelse på 5 eller 7 personer, der alle skal være fyldt 18 år.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en periode på 2 år. Der vælges 2 suppleanter. Suppleanter kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.
 
Genvalg er mulig.
 
Bestyrelsen konstituere sig selv med 3-mands forretningsudvalg (bestående af formand – kasserer – sekretær), samt næstformand og menige medlemmer.

Stk. 2. 

Bestyrelsen nedsætter efter behov de nødvendige udvalg.

Udvalgene vælger selv deres formand og arbejder i øvrigt selvstændigt med ansvar overfor den siddende bestyrelse, - også økonomisk ansvar, hvis dette skulle være påkrævet.

Alle medlemmer samt deres forældre/værge kan deltage i udvalgsarbejde.

Stk. 3.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i forening, f.eks. formand/næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er en følge af generalforsamlingsbeslutninger, som er truffet herom i medfør af lovens §11.

Der kan meddeles eneprokura i forbindelse med betalinger via netbank.
 

Stk. 4

Formanden indkalder mindst 4 gange årligt til bestyrelsesmøde

Endvidere afholdes bestyrelsesmoder på forlangelde af et bestyrelsesmedlem. 

Beslutninger træffes ved almindeligt flertal, ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.  

Alle bestyrelsesbeslutninger tages ved simpel flertal, se dog § 6. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende, og i dennes forfald næstformandens. For at gyldig bestyrelsesbeslutning kan tages, må mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer være tilstede og deltage i afstemningen.

Næstformanden træder under formandens forfald i dennes sted.

Stk. 5 

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt mindst 5 af medlemmer er tilstede.  

Stk. 6 

Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver ved 3 på hinanden følgende møder, kan bestyrelsen indkalde suppleant. 

§9

Generalforsamlinger 

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.
Den ordinære generalforsamling afholdes i februar måned.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar. Tiden og stedet for generalforsamlingen skal, tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, offentliggøres med mindst 14 dages varsel på klubbens hjemmeside.

Medlemmer over  18 år har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen, hvis de har betalt kontingent og været medlem af klubben i mindst 3 måneder.

Der kan ikke stemmes med fuldmagt.  

Forældre/værge til medlemmer under 18 år har stemmeret med en stemme pr. barn og kan vælges ind i bestyrelsen på vegne af børnenes medlemskab.  

 

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsen aflægger beretning.
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
  4. Fastlæggelse af medlemskontingent
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse 
  7. Valg af suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
  9. Eventuelt.

Stk. 2

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31 december

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter revision af 2 på den ordinære generalforsamling, for 1 år ad gangen valgte revisorer.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år. 

§ 10.

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1.

Kan indkaldes når:

- Bestyrelsen finder det nødvendigt.

- 25% af de stemmeberettigede skriftlige indgiver begæring herom. Begæringen skal indeholde emnet som skal behandles. 

Stk. 2. 

Skal finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel. 

Stk. 3 

Stemmeberettigelse som på den ordinære generalforsamling.  

§11.

Klubbens opløsning

Klubbens opløsning kan finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger. 

For at beslutningen skal være gyldig kræves, at det på den 1. generalforsamling er mindst 3/4 af de afgivne stemmer for opløsning, og på den 2. generalforsamling et flertal.  

Opløses klubben fordeles formuen mellem rideklubber under DRF i Guldborgsund Kommune samt Hestens værn. Generalforsamlingen afgør, efter bestyrelses forslag, hvorledes formue og det øvrige materiel skal anvendes.  

Loven træder i kraft den 1/11 1989.
- revideret den 1/12 1992.
- revideret den 11/3 1993.
- revideret den 15/4 1996.
- revideret den 14/4 1999.
- revideret den 1/12 2004
- revideret den 28/3 2005
- revideret den 15/1 2007
- revideret den 28/2 2009

- revideret den 1/3 2010

- revideret den 1/3 2013

- revideret den 1/3 2014 

- revideret den 29/12-2019